Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

Można od siebie odchodzić wiele razy, ale wraca się naprawdę tylko raz; miłość to nie bigos, żeby ją ciągle odgrzewać.

July 20 2017

3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoxygenium oxygenium
3665 ce8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
0574 77c3 500

nadanzum:

Petra, Jordan

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaoxygenium oxygenium

July 24 2017

Można od siebie odchodzić wiele razy, ale wraca się naprawdę tylko raz; miłość to nie bigos, żeby ją ciągle odgrzewać.

July 20 2017

3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoxygenium oxygenium
3665 ce8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
0574 77c3 500

nadanzum:

Petra, Jordan

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix

July 24 2017

Można od siebie odchodzić wiele razy, ale wraca się naprawdę tylko raz; miłość to nie bigos, żeby ją ciągle odgrzewać.

July 20 2017

3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoxygenium oxygenium
3665 ce8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl